Ентомофауна

Розташування території НПП у привододільній частині північно-східного макросхилу Українських Карпат зумовлює порівняно бідний видовий склад ентомофауни. Це спричинене тим, що тут представлено відносно невеликий набір типів біотопів, серед яких переважають мішані ялицево- і смереково-букові та похідні смерекові ліси, гірські мезофільні (справжні) й ацидо-мезофільні (пустищні) луки, є фрагменти заплавних галерейних лісів, боліт і субальпійських лук. Досить прохолодний гумідний клімат зумовлює відсутність ксеро- і термофільних видів та відповідних біотопів, а також є обмежувальним фактором поширення багатьох неморальних видів комах.

У фауні комах переважають широко розповсюджені палеарктичні та європейсько-сибірські види – представники бореального й температного екогеографічних комплексів. Її регіональну специфіку визначає насамперед наявність монтанних видів, які належать до наступних екогеографічних та біогеографічних комплексів.

Загалом ентомофауна НПП вивчена дуже фрагментарно. Більш-менш докладні дані зібрано лише щодо турунів (Coleoptera: Carabidae), булавовусих (денних) лускокрилих (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea), більших різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Drepanoidea, Bombicoidea, Noctuoidea). Крім того, зібрано інформацію щодо поширення і стану раритетної компоненти фауни цієї території.

На дослідженій території поширені 80 видів денних метеликів (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) і близько 300 видів більших різновусих метеликів (Lepidoptera: Hepialoidea, Cossoidea, Zygaenoidea, Drepanoidea, Bombicoidea, Noctuoidea). Це становить близько половини видового складу фауни Українських Карпат. Переважають широко розповсюджені в Палеарктиці види температного екогеографічного комплексу. Єдиним достовірно відомим аркто-альпійським видом є Pieris bryoniae ([Huebner], 1806). Досить добре представлені бореально- і неморально-монтанні комплекси, до яких належать Erebia euryale (Esper, [1805]), E. ligea (Linnaeus, 1758), E. aethiops (Esper, [1777]), Aglia tau (Linnaeus, 1758), Cosmotriche lobulina ([Denis & Schiffermüller], 1775), Dendrolimus pini montana Staudinger, 1871, Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758), Diachrysia chryson (Esper, [1789]), Еuchalcia variabilis (Piller, 1783),Autographa pulchrina (Haworth, 1809), A. buraetica (Staudinger, 1892),A. jota (Linnaeus, 1758), A. bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775),Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758), Photedes captiuncula (Treitschke, 1825) тощо.

Таким чином, на сьогодні список рідкісних і зникаючих видів комах Парку нараховує 35 видів. З них 19 видів занесені до ЧКУ, а ще 16 потребують охорони на регіональному рівні.  

Серед видів, які занесені до ЧКУ, 7 є більш-менш звичайними й широко розповсюдженими. Це Calopteryx virgo, Cordulegaster bidentata, Papilio machaon, Parnassius mnemosyne, Apatura iris, Aglia tau, Callimorpha dominula.

Calopteryx virgo
Cordulegaster bidentata
Papilio machaon
Parnassius mnemosyne
Apatura iris
Callimorpha dominula

Ще 3 «червонокнижні» види, хоча й траплялються рідко та локально, але виходячи з характеру їх поширення й стану популяцій у регіоні, вірогідно також значно ширше розповсюджені в НППБ, ніж можна було б оцінити лише на підставі наявних фактичних даних. Це Saturnia pavonia, Endromis versicolora, Catocala fraxini.

Saturnia pavonia
Endromis versicolora
Catocala fraxini

Такі види як Iphiclides podalirius, Catocala sponsa є нерезидентними мігрантами на території НППБ.

Iphiclides podalirius
Catocala sponsa

Слід зазначити, що реальний стан популяцій згаданих 12 видів у Карпатському регіоні відрізняється від зазначеного в ЧКУ, і майже всі вони оцінені як «близькі до стану загрози» або «найменшої турботи» (NT/LC). Водночас 5 видів, які не занесені до ЧКУ насправді в Українських Карпатах оцінені як вразливі або такі, що перебувають під загрозою зникнення (VU/EN/CR). Це Rhysodes sulcatus, Lacon lepidopterus, Peltis grossa, Boloria aquilonaris, Vacciniina optilete.

Rhysodes sulcatus
Lacon lepidopterus
Peltis grossa
Boloria aquilonaris
Vacciniina optilete

Крім них, справжніми раритетами є «червонокнижні» Rosalia alpina, Colias palaeno, Lemonia taraxaci.

Rosalia alpina
Colias palaeno
Lemonia taraxaci

Контент та структура сайту захищена авторським правом.