Тваринний світ

Територія національного природного парку «Бойківщина» в зоогеографічному відношенні належить до Європейсько-Західносибірської лісової провінції, Центральноєвропейського округу, Карпатського району, а саме – його східно-передгірної та гірсько-лісової ділянок, а також незначні площі полонинської ділянки (Щербак, 1988). Її рослинність первісно була сформована переважно мішаними лісами за участю бука. Сьогодні ту значні площі займають: монокультурні смеречники, луки та орні угіддя, створені на місці корнінних лісостанів. Це, а також наявність екотонального ефекту на межі різних фізико-географічних та геоботанічних районів, зумовило порівняно значне багатство флори та фауни цієї території.

Наземні хребетні

Видове та ценотичне різноманіття та його збереження, рідкісні та зникаючі види тварин та планування їх збереження.

Під час узагальнення матеріалів використані загальноприйняті в Україні назви тварин, у тому числі за останніми виданнями (Фесенко, Бокотей, 2002; Писенець, 2007 та ін.).

Кількість видів наземних хребетних тварин у фауні НПП «Бойківщина»

КласКількість видів
Ссавці Mammalia40
Птахи Aves119
Плазуни Reptilia5
Земноводні Amphibia10
Разом:174

Земноводні Amphibia

На території національного парку трапляється 10 видів земноводних.

Ряд Хвостаті представлений однією родиною – саламандрові, яка в фауні України нараховує 5 видів. Три види виявлених на цій території, занесені до Червоної книги України (2009), хоча на території парку вони до рідкісних не належать.

карпатська саламандра
Карпатська плямиста саламандра

Ряд Безхвості нараховує 4 родини.

Більшість видів амфібій, окрім деяких гірських лісових видів, надають перевагу водоймам зі стоячою або слабопроточною водою. Тому трансформаційні процеси, що супроводжуються утворенням антропогенних водойм, позитивно впливають на збільшення видової різноманітності й сприяють вертикальному поширенню земноводних, особливо ропух і жаб.      Важливим фактором для амфібій є оточення водойми, зокрема поєднання кількох типів біотопів навколо водойми, особливо, природних і сільськогосподарських.

Плазуни Reptilia

На території національного парку клас Плазуни представлений рядом Лускаті, що включає два підряди (Змії, Ящірки) і нараховує 5 видів.

Серед рептилій фоновими видами є ящірка прудка Lacerta agilis і живородна Lacerta vivipara, вуж звичайний Natrix natrix.

Ящірка прудка Lacerta agilis
Ящірка прудка Lacerta agilis
Ящірка живородна Lacerta vivipara
Ящірка живородна Lacerta vivipara
Вуж звичайний Natrix natrix
Вуж звичайний Natrix natrix

Птахи Aves

Загалом в орнітофауні НПП „Бойківщина” виявлені 117 видів птахів. Також тут спостерігається низка видів перелітних птахів, що пролітають через територію в час весняної або осінньої міграції, а також кілька видів, які тут лише тільки зимують.

Видовий склад орнітофауни національного парку різноманітний, але оскільки ця територія є гірською, переважно лісовою країною, тут порівняно бідно представлені водоплавні та болотні види птахів, які переважно трапляються під час сезонних міграцій (гуска сіра Anser anser, а також можливо й інші види гусей і качок, журавель сірий Grus grus.), або ж короткочасно затримуються у вузьких долинах річок (чапля сіра Ardea cinerea, крячок річковий Sterna hirundo, мартин звичайний Larus ridibundus).

Гуска сіра Anser anser
Журавель сірий Grus grus
чапля сіра Ardea cinerea
Крячок річковий Sterna hirundo

Мартин звичайний Larus ridibundus

Для високогiрних лук, розташованих на вешинах хребтiв (Пікуй та ін.), характернi вiдносно суворiші мiкроклiматичнi умови. Їх орнiтофауна характеризується одноманiтнiстю та бiднiстю видового складу, меншою чисельнiстю птахiв, порiвняно з нижчими висотами. Найчисленнiшими виявилися щеврик лiсовий Anthus spinoletta, котрий гнiздиться на межi лiсу та лучних дiлянок, i тинiвка лiсова Prunella modularis – мешканець чагарникiв i криволiсся.

Щеврик лiсовий Anthus spinoletta
Тинiвка лiсова Prunella modularis

Iнша група видiв гнiздиться в лiсах, а полонини для її представників є важливим трофiчним бiотопом. До неї належать хижi птахи: канюк Buteo buteo, пiдорлик малий Aquila pomarina, яструб великий Accipiter gentilis, а також крук Corvus corax та ін. Також переважно на луках полюють сови сiра Strix aluco i довгохвоста Strix uralensis.

Канюк / Buteo buteo
Пiдорлик малий Aquila pomarina
Яструб великий Accipiter gentilis
Крук Corvus corax
Сова сiра Strix aluco
Сова довгохвоста Strix uralensis

Значна частина птахів місцевої фауни різною мірою пов’язана з процесом випасання домашніх тварин, як на заплавних, так і гірських пасовищах. Одні види пов’язані з відкритими просторами (польовий жайворонок Alauda arvensis, перепілка Coturnix coturnix, сіра куріпка Perdix perdix, лучний щеврик Anthus pratensis) і, в умовах Бескид гніздяться переважно саме на пасовищах. Ще більша кількість видів, зокрема лісових, на пасовищах здобуває корм і саме ці екосистеми мають ключове значення для виживання їхніх популяцій.

Польовий жайворонок Alauda arvensis
Перепілка Coturnix coturnix
Лучний щеврик Anthus pratensis
Сіра куріпка Perdix perdix

Випасання помірного ступеня має важливе значення для формування екотонів, які, в свою чергу, забезпечують існування значної біотичної різноманітності та створення таких ландшафтних структур, які формують необхідні оселища для багатьох рідкісних видів тварин.

Ссавці Mammalia

Із ссавців на території парку поширені 40 видів (представники 6-ти рядів), що становить понад 30 % видів ссавців фауни України.

Раритета фауна НПП «Бойківщина» виділена на підставі Червоної книги України (2009), Європейського Червоного списку тварин, які знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Red list, 2009), додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, або Бернської конвенції (1979), Конвенції про збереження мігруючих диких тварин (Бонн, 1979), Конвенції про міжнародну торгівлю видами, які перебувають під загрозою зникнення, або Вашингтонської конвенції (1973), Угоди про збереження кажанів у Європі (1994) та Списку регіонально рідкісних видів тварин, затвердженого рішенням Львівської обласної ради №342 від 13.06.2007 р.

Усього на сучасній території НПП зареєстровано 34 види хребетних тварин, занесених до Червоної книги України (2009), 3 види – Червоного списку МСОП, 5 видів – Списку регіонального рідкісних видів, 153 види – Додатків Бернської конвенції, 47 видів – Боннської конвенції, 29 видів – Вашингтонської конвенції і 7 видів (кажани) – Угоди про збереження кажанів у Європі

                                                                                                              

Контент та структура сайту захищена авторським правом.